Br. loge 61 Øresund

Broderloge nr. 61 Øresund

Strandgade 93A

DK 3000 Helsingør

Bank: reg./kt.nr.:

2255 6150101963

Broderloge nr. 61 Øresund's historie

Alle loger i Danmark har et nummer og et navn. Nummeret angiver logernes rækkefølge i Ordenen og navnet bliver foreslået af den pågældende loges stiftere og godkendes af Storlogen.

Br. loge nr. 61 Øresund udspringer fra Br. loge nr. 31 Hamlet, hvor der ifølge historien, var brødre, som ikke var tilfredse med ledelsen af logen, og derfor ønskede at danne en ny loge.

6 brødre mødtes den 4. november 1924, hvor de blev enige om at stifte en forening, som de gav navnet ”Øresund”. Der blev nedsat en bestyrelse med følgende brødre: P. Rasmussen (formand), Nic. Schultz (sekretær) og Ejn. Olsen (kasserer).

På foreningens næste møde, den 14. december, oplystes, at yderligere 8 brødre fra Br. loge nr. 31 Hamlet havde givet tilsagn om medlemskab. Det blev besluttet at skrive til Storlogen og bede om tilladelse til dannelse af foreningen "Øresund".

Storlogen arbejdede hurtigt. Allerede to dage efter forelå en skriftelig tilladelse fra Storlogen og Øresund’s stiftelsesdag blev derfor den 16. december 1924.

Der var fortsat uoverensstemmelser imellem den ny forening og Hamlet logen, som mente at bruddet var en splittelse af Hamlet logen og at Helsingør ikke havde brug for to loger. Dette bevirkede, at man i Hamlet logen ikke ønskede at hjælpe Øresund med indvielser af nye kandidater. Derfor henvendte bestyrelsen sig til loge nr. 49 Saxo i København, som beredvilligt stillede sig til rådighed.

Fra et Saxo skrift citeres: ”- om stiftelsen af en Odd Fellow forening ”Øresund” i Helsingør, der efter at have fået afslag på sin anmodning hos den derværende loge, anmodede Saxo logen om at få sine kandidater indviet i Ordenen gennem vor loge. Et udvalg arbejdede med sagen, der blev oprettet overenskomst med foreningen, og allerede i mødet derefter forelå den første ansøgning om optagelse....., senere skrives der; .. det, der imidlertid stærkest optog sindene og lagde beslag på brødrenes medvirken var indvielser af foreningen Øresund’s kandidater. Der blev afholdt ekstramøder med indvielser og gradetildelinger.....”.

På et ekstraordinært møde blev 12 brødre tildelt 1. grad og derefter 2. grad, og på et efterfølgende møde blev 14 brødre tildelt 3. grad.

Nu var loge 61 Øresund klar til selv at tage over. Søndag den 16. oktober 1927 var der installation af loge 61 Øresund, den blev foretaget af Storlogen med Storsire Christian Skeel i spidsen og i overværelse af mange brødre. Moderloge nr. 49 Saxo deltog med alle embedsmænd og et stort antal brødre. Loge 31 Hamlet deltog med Overmesteren og godt 20 brødre. Begge Helsingborg loger, loge 32 Fraternitas, og loge 90 Clementia, i øvrigt senere vor svenske venskabsloge, var repræsenteret. Der deltog også 25 ”egne” brødre i installationen og den efterfølgende indvielse af logens 2 første nye brødre.

Logens fribrev var udstedt til følgende brødre: Mir. Schultz, F. Schandorph, John. Bjarnø, Georg Poulsen og P. Rasmussen. Fribrevet var underskrevet af Storsire Christian Skeel og Storsekretær V. Engberg.

Loge 61 Øresund havde stor succes, og i 1929 var tilgangen til logen og logens størrelse til debat. Det blev drøftet, om man skulle stoppe for tilgang og gå langsomt frem eller fortsætte med at optage så mange som man fandt egnede. Man satte en grænse ved 60 brødre, da man ellers var bange for at miste kontakten brødrene imellem. Det blev vedtaget kun at optage 5 brødre om år.

Der blev arbejdet energisk på inderfronten i logen, men midt i 30’erne begyndte der at komme problemer. Brødrenes interesse for deltagelse i møderne dalede og ved nomineringen og valget i 1934-35 var der ingen, der ville modtage valg til embederne. Den fungerende Overmester blev kaldt til samråd hos Storsiren, da der også var rygter om logens ophævelse.

Ved et nyt valg fortsatte 4 embedsmænd i deres embeder og en ny sekretær tiltrådte. Der var stadig svingende deltagelse i logemøderne, men vendepunktet kom i 1938.

En ny Stormester Ole Larsen-Jensen var tiltrådt og han havde ideer til logens indre arbejde. Et af hans store ønsker var bl.a., at brødrene skulle have større samkvem også uden for logesalen. Nye skikke blev indført, det var ham som stod ”fadder” til skikken med at ”drikke dus” med en ny broder, under det selskabelige efter indvielsen. En skik som vi i dag finder helt naturlig.

Krigen og besættelsen bragte ingen nævneværdige forandringer i logen. Møderne fortsatte og samkvemmet brødrene imellem blev forstærket. Enhver lejlighed til at komme sammen blev benyttet.

Hen imod slutningen af krigen befalede Storlogen, at logen skulle ryddes, alle ritualbøger og genstande der benyttedes til indvielser og gradarbejde, samt arkivet m.m. skulle fjernes og opbevares uden for logen på et sikkert sted. Efter fredsslutningen i 1945 forestod et større oprydningsarbejde, meget arkivstof var bortkommet eller forlagt, men logen kom i gang igen.

Samarbejdet med loge 90 Clementia i Helsingborg og loge 49 Saxo i København blev uddybet, de gensidige møder blev festligere og med større og større deltagelse af brødrene. Møderne i Sverige var ofte overværelse af gradarbejde, udført med stor dramatik og flotte dragter, en form vi ikke kan overføre direkte til vort logearbejde.

Med loge 49 Saxo var besøgene en "kappestrid" på den selskabelige front. Her var det det kunstneriske og kulinariske der blev kæmpet i. Vor loge havde en dame ved navn Malvine i køkkenet. Hun var suveræn og kunne ikke overgås. Hos loge 49 Saxo tog de sig af det kunstneriske. De havde brødre der udfoldede en dramatik, så selv Saxo’s egne brødre var overraskede over deres kunnen. Disse besøg logerne imellem er fortsat op igennem årene, dog er der sket en reducering af ”mængden” på det kulinariske plan. Alt tilpasset tiden.

Loge nr. 61 Øresund har gennemlevet op- og nedgangstider i de forløbne år. I 1980’erne var der mange brødre, langt over 100, hvorefter medlemstallet så er dalet igen. År 2000 blev passeret med et medlemsantal på ca. 60 brødre. Logen er inde i en rolig fremgang, og vi ser trygt fremtiden i møde.

Br. Ex. Storrepræsentant Uffe B. Frederiksen, sep. 2000

Yderlige information om Odd Fellow og Broderloge nr. 61 Øresund, kan rekvireres via: loge61@loge61.dk

Ex. Storrepræsentant Uffe B. Frederiksen,

September 2000

Yderlige information om Odd Fellow og Broderloge nr. 61 Øresund, kan rekvireres via: loge61@loge61.dk